چگونه در نماز تمرکز کنیم

چگونه در نماز تمرکز کنیم
چگونه در نماز تمرکز کنیماز آیات و روایات استفاده می شود که نماز کامل و حقیقی نمازی است که با حضور قلب و خلوص نیت و همراه با یقین باشد. از امام رضا (ع) نقل شده است : “لا صلاة الا باسباغ الوضو‌ء و احضار النیة و خلوص الیقین و افراغ القلب و ترک الاشتغال و هو قوله”فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب”؛(1) نماز کامل باید با وضوی کامل ، با حضور قلب و خلوص یقین و خالی بودن فکر و ذهن و قلب از توجه و اشتغال به دنیا باشد، همان طور که خطاب به پیامبر آمده است : “هنگامی که فارغ شدی، به نماز بایست و به سوی پروردگارت بشتاب”.
اما این بدان معنا نیست که اگر احیانا نماز با این ویژگی ها نبود، باطل است ، بلکه می توان مراتب متعددی برای نماز و نمازگزار تصور کرد. مسلماٌ هر چه درجه و مرتبة کمال معنوی بالاتر باشد، نماز بهتر و از درجه ای بالا برخوردار خواهد بود. قرآن از برخی انسان ها چنین یاد می کند “رجال لا تلهیهم تجارة و لا بیع عن ذکر الله؛(2) افرادی که تجارت و خرید و فروش آنان را از ذکر خدا باز نمی دارد”. اینان در عین این که بین مردم هستند و به کار و تلاش مشغولند، ولی این کارها آنان را از نماز و یاد خدا باز نمی دارد.
برای تحصیل حضور قلب در نماز، راهکارها و مراتبی است که به آنها اشاره می کنیم:
1 – شخص نماز گزار اجمالاٌ بداند که با خداوند سخن می گوید و حمد و ثنای او می کند، اگر چه به معنای الفاظ توجه نمی کند.
2 – علاوه بر مرحلة قلبی، به معانی کلمات و اذکار نیز توجه داشته باشد و بداند که چه می گوید. به این مرتبه روایتی از امام صادق (ع) اشاره دارد: “هر کس دو رکعت نماز بخواند، در صورتی که بداند چه می گوید، از نماز فارغ می شود در حالی که بین او و خداوند گناهی نیست، مگر این که خداوند آن ها را می بخشد” . (3)
3- مرتبه سوم آن است که اسرار عبادت و حقیقت اذکار و تسبیح و تحمید را بفهمد.
4– آن اسرار و حقایق به باطن نفوذ کند.
5 – در این مرتبه نمازگزار به مرتبة کشف و شهود و حضور کامل می رسد، که به این مرحله حضور قلب در معبود می گویند. در این مرحله نمازگزار حتی به خود و افعال و حرکاتش نیز توجه نداشته، از سخنگو و سخن نیز غافل است. (4)
بدیهی است که بعضی از این مراتب اختصاص به اولیای حق دارد، ولی تحصیل بعضی مراتب دیگر برای دیگران نیز ممکن
است. بزرگان برای به دست آوردن حضور قلب در نماز عواملی را ذکر کرده اند که مهم ترین آن ها عبارتند از :
1- اهمیت دادن به نماز: عارف بزرگ میرزا جواد آقا ملکی تبریزی می گوید: حضور قلب سببش همت آدمی است، زیرا قلب تابع همت بوده و اگر همت نماز باشد، قلبت هم نزد نماز حاضر خواهد بود. هر اندازه که همت انسان بیش تر باشد، قلبش هم بیش تر نزد نماز خواهد بود و هر اندازه که همت انسان بیش تر باشد، غفلتش از غیر نماز بیش تر خواهد بود. (5)
کسانى که نماز را سرسرى مى گیرند و نسبت به آن بى توجه هستند و به اهمیت نماز توجهى ندارند، حضور قلب نخواهند داشت. بر عکس کسانى که به نماز اهمیت مى دهند و براى آن سرمایه گذارى مى کنند و آن را ستون دین مى دانند و وقت و فرصت بیشترى را صرف نماز مى کنند، حضور قلب بیشترى خواهند داشت.
2 – شناخت و آگاهی: هرمقدار معرفت انسان به حق تعالی بیشتر باشد، احساس او نیز بیش تر خواهد بود و در برابر پروردگار خاضع و خاشع خواهد بود و خداوند را ناظر و حاضر خواهد دید.
3 – فهم معانی نماز: در ابتدا در یک نماز باید مراقب چند کلمه بود و با تمرین بیش تر، کلمات بیشتری را با معانی آن ادا نمایید.
4 – آمادگی قبل از نماز: کسی که می خواهد در نماز حضور قلب داشته باشد، لازم است به مقدمات نماز توجه داشته باشد و وضو را به صورت کامل انجام دهد و قبل از نماز لحظاتی را با خدا خلوت کند. امام صادق (ع) می فرماید: “هنگامی که به قصد نماز به جانب قبله ایستادی ، دنیا و آن چه در آن است و مردم و احوال آن ها را فراموش کن. قلبت را از هر شاغلی که تو را از یاد خدا باز می دارد، فارغ ساز و با چشم باطن، عظمت و جلال خدا را مشاهده کن. به یاد آور توقف خودت را در برابر خدا، در روزی که هر انسانی اعمالی پیش فرستاده اش را آشکار می سازد ” . (6)
5 – رعایت مستحبات نماز: از اسباب حضور قلب، رعایت احکام و آداب نماز است، مانند نگاه کردن به محل سجده در حال قیام، نگاه کردن بین دو پا در حال رکوع، نگاه کردن به دامن در حال تشهد و سلام و چسباندن دست ها به بدن در حال قیام و غیره.
از هنگام وضو ساختن، دل را به خدا بسپار و با گفتن اذان و اقامه و توجه به معانى و مفاهیم بلند آن، جان و روح و قلب را به آن خط نورى ملکوتى اتصال بده که از کعبه تا عرش واز آن جا تا حقیقت اسما و صفات و از آن فراتر تا “ذات احدیّت” امتداد دارد.
پس از اقامه گفتن و قبل از ورود به نماز، به ابراهیم خلیل تأسى کن و بگو: “انّى وجهت وجهى للذى فطر السموات و الارض حنیفاً و ما انا من المشرکین”؛(7) من روى خود رابه سوى کسى کردم که آسمان‏ها و زمین را آفریده، من در ایمان خود خالصم و از مشرکان نیستم.
سپس با حضور قلب و توجه به معانى الفاظ بگو: “انّ صلوتى و نسکى و محیاى و مماتى للَّه ربّ العالمین”؛(8) بگو: “نماز و تمام عبادات من، و زندگى و مرگ من، همه براى خداوند پروردگار جهانیان است.
آن گاه که در دروازه تکبیر قرار گرفتى، گناهان خویش را به یاد آور و به عظمت خالق توجه نما و حقارت خویش را در نظر آور و بگو: “یا محسن قد اتاک المسى و قد امرت المحسن ان یتجاوز عن المسى انت المحسن و انا المسى بحق محمد و آل محمد صل على محمد آل محمد و تجاوز عن قبیح ما تعلم منّى”اى خداى نیکوکار! بنده گناهکارت به در خانه تو آمده است، و تو امر کرده‏اى که نیکوکار از گناهکار بگذرد، تو نیکو کارى و من گناهکارم، بحق محمد و آل محمد رحمتت را بر محمد آل محمد بفرست و از کارهاى زشتى که مى‏دانى از من سر زده بگذر”.
6 – انتخاب مکان مخصوص و اختصاص وقت مناسب برای نماز.
7 – فراغت قلب: یکی از مهم ترین اسباب حضور قلب، فراغت قلب است .
تا بر نخیزی از سر دنیا و هر چه هست با یار خویشتن نتوانی دمی نشست
حضرت امام خمینى در مورد راه هاى تحصیل حضور قلب مى گوید: ” آنچه باعث حضور قلب شود، دو امر است: یکى فراغت وقت و قلب و دیگر فهماندن به قلب اهمیت عبادت را. و مقصود از فراغت وقت آن است که انسان در هر شبانه روزى براى عبادت خود وقتى را معیّن کند که در آن وقت خود را موظف بداند فقط به عبادت بپردازد و اشتغال دیگرى را براى خود در آن وقت قرار ندهد. انسان اگر بفهمد که عبادت یکى از امور مهمه اى است که از کارهاى دیگر اهمیتش بیشتر بلکه طرف نسبت با آن ها نیست [= قابل مقایسه نیست] البته اوقات آن را حفظ مى کند و براى آن وقتى موظف مى کند … از فراغت وقت،‌مهم تر فراغت قلب است و آن چنان است که انسان در وقت اشتغال به عبادت، خود را از اشتغالات و هموم دنیایى فارغ کند و توجه قلب را از امور متفرقه و خواطر متشتّته [=پراکنده] منصرف نماید و دل را یکسره خالى و خالص براى توجه به عبادت و مناجات با حق تعالى نماید و تا فراغت قلب از این امور حاصل نشود، تفرغ براى او و عبادت او حاصل نشود”.9
8- رفع موانع: پرخوری، جلوگیری از ادار، کسالت و خستگی، سر و صدا و نگاه به اطراف، مانع حضور قلب در نماز می شود. رفع این موانع در حضور قلب مؤثر است.
موانع تا نگردانى ز خود دور درون خانه دل نایدت نور
9ـ احساس و درک عظمت و بزرگى خدا.
درک عظمت و بزرگى هر کسى بستگى به مقدار شناخت و معرفت به او دارد. هر مقدار این شناخت بیشتر شود،‌بزرگى و عظمت او بیشتر جلوه گر خواهد شد. اگر کسى به عظمت و بزرگى خدا پی ببرد، ‌طبعاً‌ خضوع و خشوع بیشترى در پرستش و عبادت خواهد داشت.
ابان بن تغلب می‌گوید: به امام صادق(ع) گفتم: على بن الحسین(ع) را دیدم وقتى که به نماز می ایستاد، رنگ به رنگ مى شد. فرمود: آرى او خدایى را که در برابرش ایستاده بود، کاملاً مى شناخت.(10)
امیرالمؤمنین(ع) در وصف عارفان و خدا پرستان واقعى فرمود: «عظم الخالق فى أنفسهم فصغر ما دونه فى أعینهم؛(11) آنان خدا را به عظمت و بزرگی شناخته اند. بنابراین هر چه غیر او است، در نظرشان کوچک جلوه می‌کند».
10ـ جلوگیرى از هرزگى قوة خیال:
یکى از بزرگترین عوامل حواس پرتى در نماز،‌ هرزگى و پراکندگى قوة خیال است. اگر قبل از نماز چند دقیقه اى به وسیلة ذکر خدا و مناجات و خواندن نمازهاى مستحبى و تلاوت قرآن، خود را آمادة نماز کنیم،‌ذهن از حواس پرتى و پراکندگى و از توجه به کثرت، به سوى وحدت منعطف مى شود،‌در نتیجه در نماز فکر انسان به این طرف و آن طرف متوجه نمی شود. کسى که قبل از نماز با دیگرى بگو مگو و بحث داشته یا خوشحال یا ناراحت شده، اگر فوراً وارد نماز شود، نمازش تحت تأثیر آن افکار خواهد بود و حضور قلب نخواهد داشت.
11ـ طول دادن و با تأنى خواندن نماز: اگر کسى رکوع و سجود را مقدارى طولانى کند و با حال خوشی اذکار و سجود را بگوید، در حضور قلب مؤثر خواهد بود.
12ـ ترک گناه یکى از مهم ترین عوامل توفیق در حضور قلب در نماز است. کسى که اهل معصیت وگناه باشد،‌ توفیق بازیابى به درگاه خدا نمى یابد.
13ـ حالت خاصی در نماز که بیانگر خضوع است، در خشوع که حالت قلبى است، تأثیر مى گذارد.
14ـ بعضى از آداب نماز مانند سر وقت خواندن و مواظبت بر وقت نماز و به حالت کسالت داخل نماز نشدن و … در نماز مؤثر است.
15 – دوری از غذاهای شبهه ناک و حرام و اموالی که از طریق غیر مشروع به دست می آید در حضور قلب و ایجاد آمادگی درونی برای نماز و سخن گفتن با خدا بسیار موثر است.
16- رعایت آدابی از قبیل مسواک زدن،‌ انگشتر به دست کردن،‌ عطر زدن و … که باعث آمادگی و تمیزی و پاکی انسان می شود. این کارها موجب بهره برداری هر چه بیشتر از برکات معنوی نماز می شود.
17- ترک گناه:
کسى که به خیانت به مردم، کلاه برداری، رشوه خواری، اختلاس،‌تهمت، غیبت ، شهوت و … فکر مى کند، براى او قلبى نمانده است تا در آن خدا جلوه کند. هر چه هست غیر خدا است.
دل ز دل بردار اگر بایست دلبرداشتن دلبر و دل داشتن نَبْوَد طریق عاشقان
گناه لذت مناجات را از انسان مى گیرد و با گرفتن لذت شیرینى عبارت، حضور قلب هم خواهد رفت.
امام صادق(ع) مى فرماید: “خداوند به داوود پیامبر فرمود: قرار نده بین من و خودت عالِمى را که شیفتة دنیا است،‌چون این شخص از راه محبت من جلوگیرى مى کند. این ها دزدان راه بندگانى هستند که به سوى من مى آیند. کم ترین کارى که من با آن ها مى کنم، این است که شیرینى مناجاتم را از قلبشان مى گیرم”.12
رسم عاشق نیست با یک دل دو دلبرداشتن یا زجانان یا زجان بایست دل برداشتن
بدیهی است آنچه در این نوشتار بیان داشتیم ، بسیار بیشتر از تمرکز است ؛ زیرا تمرکزکه مربوط به فکر و ذهن است ، آسان است ، اما حضور قلب مرتبه ای بسیار بلند و رفیع است که مربوط به دل و قلب آدمی است.

پی نوشت ها :
1 – بحارالانوار، ج 81، ص 243، به نقل از فقه الرضا.
2 – نور (24) آیه 37.
3 – وسائل الشیعه، ج4، ص 686.
4 – ر.ک: امام خمینی، چهل حدیث ، ص 434.
5 – ملکی تبریزی، اسرار الصلاه ، ترجمه رجب زاده.
6 – بحارالانوار، ج 84، ص 230.
7 – امام خمینی ، چهل حدیث، ص 428.
8 – انعام (6)، آیه 79.
9 – همان، آیه 162.
10- همان،‌ ص 114، به نقل از بحارالانوار،‌ ج48، ص 236.
1 1 – همان، به نقل از نهج البلاغه، خطبة 184(فیض الاسلام)
12- اصول کافی، ‌ج 1، ص 46.

درباره ما

چگونه در نماز تمرکز کنیم

کلیه حقوق متعلق به مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی می باشد ©دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) که در سمت شرقی و مجاور شهر اصفهان واقع شده است، روز سوم آبان ماه ۱۳۶۶ به تصویب هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی رسید. این واحد دانشگاهی در حال حاضر به عنوان یکی از واحدهای جامع دانشگاه آزاد اسلامی با حدود 20000 نفر دانشجو در مقاطع دکتری تخصصی، دکتری حرفه ای، کارشناسی ارشد، کارشناسی و کاردانی فعالیت علمی پژوهشی خود را با بیش از ۳۸۶ نفر عضو هیئت علمی تمام وقت و ۳۰ نفر نیمه وقت و ۷۰۰ نفر عضو حق‌التدریس در ۱۹۶ رشته و گرایش آموزشی ادامه می دهد و تاکنون بیش از ۶۰۰۰۰ دانش آموخته از این دانشگاه فارغ التحصیل گردیده اند. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) دارای 10 دانشکده می باشد: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشکده مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده پرستاری ومامایی، دانشکده علوم انسانی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده دندانپزشکی، دانشکده علوم پایه، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشکده زبان های خارجی، دانشکده فنی و مهندسی برخی از بخشهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) عبارتند از: سایت رفاهی و تفریحی، صندوق رفاه دانشجویی، مرکز توسعه آموزش و تحقیق، فناوری اطلاعات و ارتباطات، دفتر ارتباط با صنعت و جامعه، باشگاه پژوهشگران جوان، مرکز رشد واحدهای فناوری، واحد توسعه کارآفرینی و تعاون دانشگاهی، آزمایشگاه ها و کارگاه ها، آزمایشگاه رباتیک پیشرفته و سیستم های هوشمند، مرکز تحقیقات و آموزش تولیدات گلخانه ای، مرکز تحقیقات پسماند و پساب، مرکز تحقیقات اعتیاد پژوهشی، مرکز تحقیقات بیابان زدایی، دبیرخانه دائمی جشنواره ها و نمایشگاه ها، مرکز بین المللی همایش های امیرکبیر، امور فرهنگی انجمن های علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان): انجمن ادبی بهار،  انجمن علمی ادبیات فارسی،  انجمن علمی باغبانی،  انجمن علمی برق و الکترونیک،  انجمن علمی پرستاری،   انجمن علمی تربیت بدنی،   انجمن علمی حسابداری،   انجمن علمی حقوق،   انجمن علمی خاکشناسی،   انجمن علمی دندانپزشکی،  انجمن علمی روانشناسی،  انجمن علمی ریاضی،  انجمن علمی زبان انگلیسی،   انجمن علمی زبان فرانسه،  انجمن علمی زراعت،   انجمن علمی زمین شناسی، انجمن علمی صنایع غذایی، انجمن علمی علوم تجربی، انجمن علمی علوم تربیتی، انجمن علمی علوم دامی، انجمن علمی عمران،  انجمن علمی فضای سبز،  انجمن علمی کامپیوتر، انجمن علمی گیاه پزشکی ، انجمن علمی معماری، انجمن علمی شهرسازی، انجمن علمی محیط زیست، انجمن علمی مامایی

Islamic Azad University Isfahan (Khorasgan) Branch located in the eastern zone of Isfahan, the cultural, and civilizational capital of Iran, was established in 1987. The university serves more than 19000 students at undergraduate and postgraduate levels, 386 full and part time faculty members continues its educational and research activities in 196 fields. Over two decades of activity, the university has achieved remarkable accomplishments in the area of research, education, culture, and sport activities and has a selective admission policy and international applicants are eligible to apply for enrollment. Also provides several academic and non-academic facilities and services to students including library, housing, sport facilities and/or activities, financial aids and/or scholarships, as well as administrative services. The university with an area of about 100 hectares is furnished with various research centers and farms. The university research laboratories in different fields including basic sciences, agriculture, environment, civil engineering, electricity and biotechnology, as well as Greenhouse Educational and Research Unit, Mechatronic Center, Wastewater and Sewage Research Center, Education and Research Development Centre (ERDC), Research Center of Addiction Young Researchers Club, Technology Incubator Center, Entrepreneur and Collegiate Cooperation Unit and some other being established units such as new research sectors have provided a suitable atmosphere for researchers.

چگونه در نماز تمرکز کنیم
چگونه در نماز تمرکز کنیم
10

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *