دسته‌ها
آبزیان آکواریوم ماهی ها

چگونه ماهی دافنی پرورش دهیم؟

پروورش و نگهداری دافنی

دافنِي
شاِيد افراد کم سن و سال بخوبِي دافنِي ِيا خاکشِي را نشناسند ولِي آنهايي که از آب انبارهاِي قدِيمي آب برداشته اند ِيا در منزلشان حوض وجود داشته است اِين حِيوان را بخوبِي مي شناسند .دافنِي ها جزو سخت پوستان رِيز هستند که در بِيشتر آبگِيرهاِي آب شِيرِين ِيافت مي شوند ، و چون شکل آنها تا حدودِي شبِيه دانه هاِي خاکشِير است به آن خاکشِي ِيا خاکشِير هم مي گوِيند .در فرهنگ غربِي به اِين حِيوان بزبان عامي انه کک آبِي مي گوِيند زِيرا تا حدودِي شبيه به کک معمولِي است.
دافنِي ها جز بهترِين مواد غذايي زنده مي باشند که در همه جا ِيافت مي شوند .البته نباِيد انتظار داشت که در هر برکه ِيا آبگِير بتوان آنها را پِيدا کرد .معمولا در طبِيعت بِيشتر مي توان توده هاِي ابر مانند آنها را در برکه هايي که کنار محل رِيزش آشغالهاِي شهرِي درست مبشود ، و نِيز در آبگِيرهايي که آب آنها چندان تميز نِيست، مشاهده نمود . رنگ دافنِي ها قرمز ، سبز ِيا خاکسترِي است ولِي نوع قرمز آن مرغوبتر است .گاهِي توده آنها بقدرِي بزرگ و متراکم است که از فاصله دور قابل تشخِيص مي باشد .عمق توده ممکن است از 5 تا 50 سانتِيمتر تفاوت نماِيد .توده دافنِي در اثر حرکاتِي که دارد از دور بصورت ابر متحرک دِيده مي شود .از آنجا که دافنِي هاِي بزرگ نمي توانند مورد استفاده بچه ماهي ها قرار گِيرند ، لذا براِي تغذِيه آنها بايد با الک دافنِي هاِي رِيز را جدا کرد . جمع آورِي دافنِي از محِيط طبِيعِي پس از شناختن دافنِيها و محلهاِي زِيست آنها ، مي توان با تورهاي دستِي خاصِي که داراِي چشمه هاِي بسِيار رِيز است به صِيد اقدام نمود .قطر توردستِي بايد حدود 25 سانتِيمتر و عمق آن 35 سانتِيمتر باشد .تورِي بايد بصورت استوانه اِي و گرد و بدون درز داخلِي دوخته شود .تورِي هاِي مخروطِي زِياد مناسب نِيستند چون باعث مرگ و مي ر بِيشتر دافنِيها مي شوند .از تنذِيب ( تنظِيف ) و ِيا ساِير پارچه هاِي مشابه که داراِي چشمه هاِي تورِي بسِيار رِيزند مي توان براِي اِينکار استفاده نمود .پس از پِيدا کردن دافنِي ها بايد با حرکت دادن تور دستِي در داخل آب بصورت 8 انگلِيسِي آنها را صِيد نمود . دافنِيهاِي جمع شده را بايد در سطل آب رِيخت و به محل مورد نظر برد .اگر آب داخل سطل گرم است مي توان مقدارِي ِيخ براِي خنک کردن آن بکار برد .دافنِيها احتِياج به مصرف اکسِيژن زِياد دارند و اگر اکسِيژن محلول در آب کم شود ، دافني ها به سطح آب مي آِيند .صِيادان حرفه اِي دافنِيها، معمولا صبح زود که دافنِي ها در سطح آب تجمع مي نماِيند آنها را صِيد مي نماِيند .پس از شروع وزش باد و بالا آمدن آفتاب ، دافنِي ها معمولا به عمق آب مي روند ولِي در مواقعِي که تراکم آنها زِياد است در سطح آب مي مانند .اگر ساِيه بانِي بر روِي آب درست شود ، مي توان تراکم دافنِي ها را در زِير آب مشاهده نمود. در مناطق معتدل حداکثر تراکم دافنِيها در ماه اردِيبهشت است .پس از آن با شروع فصل گرما بتدرِيج تراکم آنها کم شده و مجددا در اوايل پاييز افزاِيش مي يابد .اگر سرما زِياد نب اشد ، در فصل زمستان نِيز مي توان تراکم کمي از آنها را درآبها مشاهده نمود .بهترِين آب مناسب براِي رشد و نمو زِياد آنها آبِي است که پ – هاش آن خنثِي و ِيا کمي قلِيايي باشد .

نگهدارِي دافنِيها به طور زنده
اگر اکسِيژن کافِي در دسترس دافنِي ها باشد ، در شرايط مساعد مي توان تابستانها تا 3 روز و در بهارِيا پاييز تا ِيک هفته آنها را در ِيک سطل آب به طور زنده نگهدارِي کرد .بنابراِين اگر در بهار و پاييز هفته اِي ِيکبار و در تابستان هفته اِي دو بار در مواقع لزوم اقدام به جمع آورِي آنها شود، کافِي مي باشد .

مضرات دافنِيها
از آنجا که پوسته آنها نرم و غِير قابل نفوذ مي باشد داراِي اثر مي لن بوده و اگر غذاِي اصلِي ماهي ها را تشکِيل دهند ، به اندازه کافِي چاق نخواهند شد .اِين غذا را مي توان با مواد نشاسته دار مانند گندم وچاودار پخته به طور متناوب به ماهي ها داد تا عِيب ِياد شده تا حدودِي برطرف گردد .گاهِي ماهي ها که علاقه زِيادِي بخوردن دافنِي دارند ممکن است در اثر پرخورِي از آن بميرند .همواره با دافنِيها ممکن است نوزاد برخِي از انگلها ِيا ساِير جانوران آبزِي بِيمارِي زا بداخل آکوآريوم انتقال داده شود که معمولا جداسازِي آنها بعلت رِيزِي و ِيا بِي رنگِي امکان پذِير نِيست .گاهِي نِيز دافنِيها با آرواره هاِي خود به بدن و برانشِي بچه ماهي ها چسبِيده و اکثراً باعث مرگ و مير آنها مي شوند .

تکثِير و تولِيد دافنِي
اگر چه احتمالا با اِيجاد شرايط مساعد مانند پ – هاش با کمي قلِيايي ، نور کافِي و کمي کود گوسفندِي مي توان حتِي در لگن هاِي پلاستِيکِي رختشوِيِي اقدام به تولِيد دافنِي نمود ، با وجود اِين ميزان دافنِي تولِيد شده در چنِين ظرفِي فقط مي تواند احتِياجات غذايي ِيک ِيا دو جفت ماهِي را در طول سال تامين نماِيند . بااِيجاد شرايط ِياد شده مي توان اقدام به تولِيد دافنِي نمود .براِي اين کار بايد صِيد دافنِي کم کم صورت گِيرد و به تدرِيج کود به اندازه کافِي به استخرها اضافه گردد .خاک خشک مخلوط به محلول پهن گوسفندِي و کمي آرد سوِيا بهترِين کود به حساب مي آِيد .قبلا بهتر است اِين مخلوط در مجاورت نور آفتاب بخوبِي خشک شود تا تخم و نوزاد جانوران مضرِي که احتمالا در داخل آن وجود دارد از بِين بروند .پس از پر کردن استخرها از آب و افزودن کود قرار دادن مقدارِي دافنِي مولد ، بعد از چند روز تولِيد مثل و افزاِيش آنها شروع خواهد شد .در استخرهاِي پرورش دافنِي بهتر است در قسمتِي از آن ساِيه بانِي براِي جمع شدن دافنِي ها درست شود .کمي از آب استخر نِيز بايد هفته اِي ِيکبار تعوِيض شود تا از غلِيظ شدن آن جلوگِيرِي شود .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *