رفت و آمد

چگونه یک بسته را پست کنیم؟

روندسير مرسولات پستي شامل ۴ مرحله قبول، مرحله تجزيه وآماده سازي، مرحله رهسپاري و حمل ونقل و مرحله توزيع است.چگونه یک بسته را پست کنیم؟

درمرحله قبول مشتريان مي توانند از شيوه هاي مختلفي استفاده كنند كه بستگي به انتخاب خود آنان ومهلت لازم براي مرسولات دارد.

با مراجعه به يكي از باجه ها، دفاتر، آژانس ها، نمايندگي هاي پستي و يا دفاتر خدمات ارتباطي مستقر در مناطق شهري و روستايي پس از مشخص كردن نوع، وزن ومشخصات مرسوله براي متصدي، با استفاده از سرويس هاي سريع پستي نظير پيشتاز و ويژه مرسوله خويش را به پست تحويل داده تا هرچه سريع تر ومطمئن تر به دست گيرنده برسد.

درمرحله تجزيه و آماده سازي همه مرسولات پستي كه در طول روز به واحد پستي تحويل گرديده اند يا در داخل صندوق هاي پستي نصب شده اند در يك ياچند نوبت جمع آوري وبه مراكز آماده سازي منتقل مي شوند و پس از عمليات مختلف از قبيل بازگشايي كيسه ها مميزي، مرتب كردن، ابطال تمبر، تجزيه وبرچسب مقصد، ماليات بندي (چهارنخ كردن)درداخل كيسه هاي پستي قرار داده شده و بعد از اتيكت گذاري وپلمپ براي ارسال به مقاصد مربوطه آماده مي شوند.چگونه یک بسته را پست کنیم؟

در مرحله سوم كه مرحله رهسپاري وحمل ونقل است كيسه هاي آماده شده و امانات پستي براساس مقاصد آنها، برنامه هاي ارسال ونحوه رهسپاري (هواي-زميني) جداشده پس محمولات پستي هرخط دربرگه هاي مخصوص تحت عنوان « گذرنامه » ثبت مي شوند پست زميني پس ازتحويل به پايك هاي همراه درخودروهاي مربوطه بارگيري تامطابق برنامه زمان بندي تعيين شده به سمت مقصد حركت نمايند در طول مسير نيز مبادله محمولات بين راهي كه به آنها نقاط مبادله مي گويند صورت مي پذيرد و پست هاي هوايي هم پس از انتقال فرودگاه ازطريق خطوط هوايي به مقاصد مربوطه رهسپار مي شوند درمقاصد نيزكيسه پس ازشمارش وكنترل براساس گذرنامه از پيك تحويل گرفته مي شوند و درمرحله آخر كه مرحله توزيع نام دارد آخرين مسيري است كه مرسولات پستي طي مي كنند. دردفاتر پست مقصد، مرسولات وامانات را از كيسه ها خارج كرده و آنها را به ترتيب منطقه، خيابان و كوچه كه اصطلاحا گشت نامه رساني مي گويند دسته بندي مي كنند وهر دسته را به پستچي مرسوله مي سپارند، پستچي، پياده يا با وسيله نقليه ازخيابانها وكوچه ها مي گذرد و نامه هارابه آدرس گيرنده مي رساند.چگونه یک بسته را پست کنیم؟

منبع:yjc.ir

بیشتر بخوانید بیشتر بدانید  چگونه فایل MP3 را روی CD, DVD با Nero 9رایت کنیم؟
1+

Related posts

Leave a Comment

ml>