مناسبتی

روز اهدای عضو، اهدای زندگی

خواص دارویی و گیاهی .box{ width:375px; height:264px; float:left; } .box:hover{ width:375px; height:264px; float:left; background:#000; } .box span{ font-family:tahoma; font-size:20px; width:280px; float:left; text-align:right; line-height:35px; margin-top:70px; color:#fff; } .box .readmore{ width:100px; height:30px; background:#060; float:left; clear:both; margin-left:50px; margin-top:100px; text-align:center; font-family:tahoma; font-size:12px; line-height:25px; } .box .readmore a{ text-decoration:none; color:#ffffff; } .box p{ float:right; width:90%; padding:5px; height:auto; color:#fff; font-family:tahoma; font-size:12px; line-height:25px; text-align:right; margin-top:40px; clear:both; } .box{ width:375px; height:264px; float:left; margin-left:20px; } .box:hover{ width:375px; height:264px; float:left; background:#000; } .box span{ font-family:tahoma; font-size:20px; width:200px; float:left; text-align:right; line-height:35px; margin-top:20px; color:#002D03; } .box .readmore{ width:100px; height:30px; background:#060; float:left; clear:both;…

Read More