مناسبتی

روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالق

خواص دارویی و گیاهی ای زبان فارسی، ‌ای درّ دریای دَری / ای تو میراث نیاکان،‌ ای زبان مادری در تو پیدا فَرّ ما، فرهنگ ما، آیین ما / از تو برپا، رایتِ دانایی و دانشوری کابل و تهران و تبریز و بخارا و خُجند / جمله، ملک توست تا بلخ و نشابور و هری جاودان زی،‌ ای زبان دانش و فرزانگی / تا به گیتی، نور بخشد آفتاب خاوری فارسی را پاس می‌داریم، زیرا گفته‌اند / قدر زر، زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت…

Read More