اجتماعی

چگونه مهمانی باکلاسی داشته باشیم؟

چگونه مهمانی باکلاسی داشته باشیم؟ باکلاسی ربطی به مغرور بودن ندارد. شما باید احترام را ترویج بدهید و این یعنی احترام برای همه، که شامل خودتان هم می‌شود. حواس‌تان باشد با دیگران مؤدبانه رفتار کنید و احترامی اصیل و بی‌غل و غش را در آنها منعکس کنید. به خودتان اعتماد داشته باشید، جوری که دوست دارید لباس بپوشید و متناسب با آن رفتار کنید. نوشته زیر را بخوانید تا ببینید چگونه باکلاس باشیم.چگونه مهمانی باکلاسی داشته باشیم؟ لذت بردن از مُد یا خریدن لباس‌هایی که برای‌تان جذاب است هیچ ایرادی…

Read More
اجتماعی زیبایی

چگونه لباس بپوشیم؟

چگونه لباس بپوشیم؟ لباس پوشیدن یک فرصتی برای داشتن برخوردی خوب، خلاقیت و افزایش اعتمادبه‌نفس است. گاهی اوقات مد و مدل‌ها لباس‌های ما را تعیین می‌کنند، اما همه این تقلیدها لباس‌هایی متناسب با هنجارهای اجتماعی ما نیستند و کار را برای انتخاب سخت می‌کنند. با استفاده از این چگونه می توانید متوجه شوید که در چه مکان‌های چه لباس‌هایی بپوشید. با ما همراه باشید. – طرز لباس پوشیدن شما بستگی به مکان تجمع بستگی دارد. از کمد لباس خود متناسب با آن مکان لباس خود را تعیین کنید. – لباس…

Read More
اجتماعی هنر

چگونه کیف مجلسی انتخاب کنیم؟

آﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ و ﺷﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ دﻋﻮت ﺷﺪه‌اﯾﺪ؟ دﻏﺪﻏﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻟﺒﺎس ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ را رﻫﺎ ﻧﮑﻨﺪ. اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻟﺒﺎس ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﮐﺴﺴﻮری و ﮐﻔﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده‌اﯾﺪ. وﻟﯽ آﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ‌ﮐﻨﯿﺪ ﭼﯿﺰی را از ﻗﻠﻢ اﻧﺪاﺧﺘﻪ‌اﯾﺪ؟ ﺑﻠﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ…ﺷﻤﺎ ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم راه را ﻃﯽ ﮐﺮده‌اﯾﺪ. ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﯾﮏ ﮐﯿﻒ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﯾﻞ‌ﺗﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﯾﮏ ﮐﯿﻒ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﯿﺎﯾﺪ و ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺜﻞ وﺻﻠﻪ‌ی ﻧﺎﺟﻮر در ﮐﻨﺎر اﺳﺘﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﻮب ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ…

Read More
اجتماعی

چگونه در مهمانی شاخ شویم؟

۱٫تیپ ساده و شیک را انتخاب کنید. ۲٫تا میرسین تقاضای جا سیگاری نکنید. ۳٫موقع رقص خیلی جوگیر نشین بعدا تو فیلمای گرفته شده کلی سوژه میشین. ۴…… ۵. هنگام ورود به همه سلام کنید و با همه دست بدهید،مگر اینکه خانه ی میزبان در استادیوم آزادی باشد. ۶٫ به اتاق های خانه ی میزبان سرک نکشید. اینجا هم همان بحث سر بریده مطرح می شود. ۷٫ اگر سینی چای را جلویتان گرفتند، به صورت کسی که سینی را در دست دارد خیره نشوید. این عمل مربوط به مجالس خواستگاری است.…

Read More