دسته‌ها
رفت و آمد وسایل نقلیه

چگونه پارک ال کنيم؟

  نحوه پارک ال   الف) مرحله اول ابتدا کنار خیابان با فاصله مناسب که بیشتر از نیم متر و در فاصله طولی مناسب که چند متر بعد از تقاطع است، ایست کرده و با دنده عقب و راهنمای سمت راست آرام حرکت کرده تا جایی که اولین گوشه سه گوش به موازات خط ممتد […]