خانواده

چگونه برای نوزاد شناسنامه بگیریم؟

•  هر یک از اشخاص زیر می توانند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به اعلام ولادت و اخذ شناسنامه نوزاد اقدام نمایند . ۱- پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه.   چگونه برای نوزاد شناسنامه بگیریم   ۲- مادر در صورتی که ازدواج او قانونا” به ثبت رسیده باشد. ۳- وصی یا قیم یا امین با ارائه مدارک ذیربط. ۴- متصدی یا نماینده موسسه ای که طفل به آنجا سپرده شده است. ۵ – صاحب واقعه که سن او ۱۸ سال تمام به بالا باشد.   ^…

Read More